#مدیریت انیمیشن کوتاه مورچه (Ant) این انیمیشن با هنرمندی…

#مدیریت

انیمیشن کوتاه مورچه (Ant)

این انیمیشن با هنرمندی تمام، تفاوت بین رهبری و مدیریت را نشان می دهد.

و اینکه افراد خلاق چگونه می توانند دنیای ما را به جای شادتر و بهتری بدل کنند.

https://t.me/alihasantkmk

دیدگاهتان را بنویسید