سلام در این بیت چه نوع جمله هایی به کار رفته؟؟؟ هرگل و…

سلام در این بیت چه نوع جمله هایی به کار رفته؟؟؟
هرگل و برگی که هست،یاد خدا میکند
بلبل و قمری چه خواند؟یاد خداوندگار

توضیح لطفا???

———————————————-

امری و پرسشی

———————————————-

امر به چی شده؟؟؟ خبری نیست آیا؟؟؟

———————————————-

ببخشین خبری وامری درسته

———————————————-

یه لحظه حواسم رفته بود عذر می خواهم

دیدگاهتان را بنویسید