راه حل نوید نشان از حافظه ی انتزاعی او داشته یک دایره…

راه حل نوید نشان از حافظه ی انتزاعی او داشته

یک دایره اضافه کرده تا تعداد کل دایره ها زوج شود و ان ها را به دسته های 2تایی تقسیم کرده است

و 2تا2تا شمرده و سپس دایره ای که بر هر شکل اضافه شده بود را از کل دایره های شکل کم کرده

همان طور که در تصویر خواهید دید در هر شکل تعداد دسته های 2تایی یکی بیشتر از شماره شکل است پس در حالت کلی به رابطه زیر می رسیم

دیدگاهتان را بنویسید