باسلام اگر کسر هشت سوم را به عدد اعشاری تبدیل کنیم ،…

باسلام
اگر کسر هشت سوم را به عدد اعشاری تبدیل کنیم ، صدمین رقم اعشاری کدام گزینه است ؟
لطفا باراه حل پاسخ دهید

———————————————-

لطفا پاسخ دهید

———————————————-

سلام وقتی ۸ را بر ۳ تقسیم کنید پاسخش یک عدد اعشاری نامتناهی در میاد یعنی تا بی نهایت رقم ۶ داریم
۸÷۳=۲/۶۶۶۶۶۶۶۶…..
پس فرقی نداره چندمین عدد اعشاری را بخواهد تمام ارقام اعشار ۶ هستند .

دیدگاهتان را بنویسید