1137377008_59187

1137377008_59187

———————————————-

در ۹ دقیقه سه پنجم مسیر رو رفته و دو پنجمش مانده باقی مانده که دو پنجم ۱۲۰۰ میشود ۴۸۰ متر
پس بعد از سه دقیقه ۴۸۰ متر تا مدرسه فاصله دارد

———————————————-

ممنون هستم ?

———————————————-

????

دیدگاهتان را بنویسید