?ڪوچر بیرڪار، شخص متفڪر سال جهان انتخاب شد ▫پروفسور…

?ڪوچر بیرڪار، شخص متفڪر سال جهان انتخاب شد

▫پروفسور “ڪوچەر بیرڪار” ریاضیدان برجستە ڪورد مریوانی در یڪ نظر سنجی آنلاین توسط مجله prospectmagazin در بریتانیا، از میان 50 متفڪر دنیا به عنوان شخص متفڪر سال جهان انتخاب شد

▫بیرڪار ریاضیدان ڪورد ایرانی‌ متولد روستای نی شهرستان #مریوان ڪه در بریتانیا زندگی می ڪند، یڪسال پیش هم به عنوان یڪی از چهار برنده بزرگترین جایزه ریاضی جهان موسوم به فیلدز ڪه معادل نوبل ریاضی تلقی می شود، برگزیده شد

دیدگاهتان را بنویسید