?کتاب یادگیری پایدار که برای هر صفحه کتاب تکالیف مهارت…

Download

?کتاب یادگیری پایدار که برای هر صفحه کتاب تکالیف مهارت محور و آزمون عملکردی مشخص کرده است.
توصیه می کنم معلمان مقطع ابتدایی این کتاب را مطالعه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید