? شاید باور نکنید اما واقعی است ?به مناسبت روز کتابخوانی…

? شاید باور نکنید اما واقعی است

?به مناسبت روز کتابخوانی و توسط وزیر فرهنگ و ارشاد از کاظم قلمچی در یزد تقدیر شد.

– مهم نیست که بزرگترین تجارت کاذب ضدآموزشی را راه انداخته ای، ثروتت از فروش استرس و پریشانی دانش آموزان و خانواده هاست و از عوامل رکود کتابخوانی هستی!

– کافی است چند تا کتابخانه بسازی، یک سری کتاب اهدا کنی و بگویی وقف عامی که هم یارانه کاغذ بگیری، هم مالیات ندهی و هم وزیر فرهنگ و ارشاد از تو تقدیر کند..

– این وضعیت ماست. این موسسات مافیایی کنکور حتی به «شورای عالی انقلاب فرهنگی»، عالی ترین مقام سیاستگذاری آموزش و فرهنگ کشور دعوت می شوند و از آنها برای تغییر کنکور نظرسنجی و مشورت دریافت می کنند…

دیدگاهتان را بنویسید