?با رعایت نکات زیر می توانید روابط تان را با دانش آموزان…

?با رعایت نکات زیر می توانید روابط تان را با دانش آموزان تقویت کنید:

⬅️ وقتی دانش آموزان وارد کلاس می شوند با آنها احوالپرسی کنید.

⬅️رای تک تک آنها اهمیت قائل باشید و به تک تک آنها توجه کنید.

⬅️به نظر هایشان با دقت گوش بدهید.

⬅️به آنها مسئولیت بدهید.

⬅️ حتی موقعی که دارید رفتار نامناسبشان را تصحیح می کنید به شأن و شخصیت آنها احترام بگذارید.

⬅️ و دست آخر اینکه: «همانقدر که فکر میکنید سزاوارید دانش آموزان به شما احترام بگذارند به آنها احترام بگذارید»..

«موفقیت شما در شغل معلمی آنقدر که به روابط مثبت ، مهربانانه و اعتماد آمیز با دانش آموزان وابسته است به هیچ مهارت ، ایده ،ابزار یا دستور العملی بستگی ندارد». ( پروفسور اریک جنسن)

دیدگاهتان را بنویسید