???? ?نکته های آموزشی ریاضی ?مقایسه کسرها ازچهارراه انجام…

????

?نکته های آموزشی ریاضی
?مقایسه کسرها ازچهارراه انجام می گیرید:
?۱_از راه مخرج مشترک گرفتن : ( صورت بزرگ تر ، کسر بزرگ تر است .)

?۲_ از راه صورت های مشترک ( صورت ها را یکسان می کنیم و مخرج کوچک تر ، کسر بزرگ تر است

?۳_ از راه طرفین وسطین(صورت هر کسردرمخرج کسر دیگر ضرب می شود )
?۴_از راه مقایسه با کسر طلایی

?روش کار مقایسه کسرها
?۱_ جدا کردن اعداد صحیح و اعداد کوچکتر از واحد و بزرگتر از واحد از یکدیگر
?۲_ تبدیل اعداد بزرگتر از واحد به عدد مخلوط
?۳_ هم مخرج کردن اعداد کوچکتر از واحد
?۴_ هم مخرج کردن اعداد بزرگتر از واحد که عدد صحیح مساوی دارند
?۵_ در پایان مقایسه کسرها‌

??

دیدگاهتان را بنویسید