? فیلم انفجار گاز های آتشگیر ⚪️ گاز هیدروژن ? گاز اکسیژن…

? فیلم انفجار گاز های آتشگیر
⚪️ گاز هیدروژن
? گاز اکسیژن
? ترکیب گاز هیدروژن و اکسیژن

کانال دنیای شیمی⬇️⬇️⬇️
? @donyayeshimi

دیدگاهتان را بنویسید