? انفجار هیدروژن هیدروژن گازی آتشگیر است و به سرعت با…

? انفجار هیدروژن
هیدروژن گازی آتشگیر است و به سرعت با اکسیژن ترکیب می شود.
⚪️ گاز هیدروژن
? گاز اکسیژن
? ترکیب گاز هیدروژن و اکسیژن
کانال دنیای شیمی⬇️⬇️⬇️
? @donyayeshimi

دیدگاهتان را بنویسید