❇️انرژی هسته ای : از ذره های سازنده هسته اتم ها بر می…

❇️انرژی هسته ای :

از ذره های سازنده هسته اتم ها بر می خیزد. هسته اتم ها از نوترون و پروتون درست شده است. همانگونه که جاذبه بین اتم ها پدیدآورنده انرژی شیمیایی است، جاذبه بین ذره های درون هسته نیز انرژی هسته ای را پدید می آورد. برخی از اتم ها بطور خود به خود، آرایش دیگری پیدا می کنند یا برخی از ذره های سازنده خود را از دست می دهند و در نتیجه انرژی آزاد می کنند. برای نمونه، هسته رادیوم خود به خود دو پروتون و دو نوترون از دست می دهد و پرتو گاما (تابش الکترومغناطیسی) آزاد می کند. این ذره ها و پرتوها، انرژی را از هسته بیرون می آورند و در نتیجه هسته سبک تر و پایدارتر می شود.
انرژی هسته ای را بطور مصنوعی نیز می توان آزاد کرد! برای این کار دو روش وجود دارد؛ در روش نخست، هسته برخی از اتم های سنگین، ماند اورانیوم، را با نوترون ها بمبارن می کنند تا در پی برخورد نوترون ها به هسته اتم ها نوترون های بیشتری آزاد شود. نوترون های آزاد شده به هسته های دیگری برخورد می کنند و مقدار زیادی انرژی و نوترون از آن ها آزاد می کنند. در روش دوم، که به جوش هسته ای شناخته می شود، هسته های سبک برای بوجود آوردن هسته های سنگین به کار می روند که با آزاد کردن مقدار زیادی انرژی همراه است. نمونه طبیعی این واکنش در خورشید رخ می دهد که اتم های سبک هیدروژن به اتم های سنگین تر هلیوم تبدیل می شوند. در نتیجه این دگرگونی، انرژی زیادی آزاد می شود که بصورت پرتوهای نور و موج های فرابنفش و فروسرخ، به زمین می رسد.

با تشکر از علوم نوین
@olum6shokuhi

دیدگاهتان را بنویسید