و چطور بدون گرفتن مخرج مشترک چند عدد کسری و صحیح مرتب کنم

و چطور بدون گرفتن مخرج مشترک چند عدد کسری و صحیح مرتب کنم

———————————————-

با استفاده از کسر طلایی
‌ ۱
——
۲
هرکدام از کسرها اگراز نصف کمترباشند کوچکتر هستند و هرکدام از کسرها از نصف بیشتر باشند بزرگتر هستند . بعد ازاین کسرها عدد های صحیح قرار می گیرند.
مانند
۳ ۱ ۴
——، ——–،——-،۲
۵ ۳ ۸

۱ ۴ ۳
—–<------<-----<۳ ۳ ۸ ۵ ———————————————-

1134043354_237823

دیدگاهتان را بنویسید