عید زیباى برائت از عدو دارد ربیع عید میلاد دو دلدار نکو…

عید زیباى برائت
از عدو دارد ربیع

عید میلاد دو دلدار
نکو دارد ربیع

موسم سرمستى
دلهاى شیدا آمده

مصطفى با حضرت
صادق به دنیا آمده

ولادت حضرت محمد(ص)
و امام صادق (ع) مبارک??

دیدگاهتان را بنویسید