جمع دو کسر وقتی یک مخرج بر دیگری بخش پذیر باشه هم علوم هم…

جمع دو کسر
وقتی یک مخرج بر دیگری بخش پذیر باشه
هم علوم هم ریاضی

دیدگاهتان را بنویسید