به نام خداوند جان وخرد تدریس برای فردا “تدریس معکوس”…

به نام خداوند جان وخرد
تدریس برای فردا “تدریس معکوس”
احتمالا همه ی ما اصطلاح مهندسی معکوس را شنیده ایم اما شاید معلمی معکوس کمی تعجب آور باشد.
امروز با توجه به پیشرفت علم وتکنولوژی وتغییر ماهیت نیازها ، دیگر خواندن ونوشتن با سوادی محسوب نمی شود. ورسالت معلم تنها انتقال اطلاعات تاریخ گذشته به دانش آموزان نیست. وروش های سنتی و معلم محور جای خودرا به شیوه های نوین و دانش آموز محور وتعاملی داده است.رسالت اصلی معلم تسهیل فرآیندآموزش است ونه تسریع آن.
مهم رویکردیادگیری در دهه های اخیر که جاناتان برگمن و سمز از پیسگامان آن به شمار می روند.
رویکرد تدریس معکوس است .در این شیوه ی نوین جای کلاس درس وخانه عوض می شود. بدین صورت که معلم از قبل فلیم تدریس ویاتوضیحات خود را در قالب “دی وی دی”یا سی دی در اختیار دانش آموزان قرار داده تا دانش آموزان آن را در خانه به صورت فردی تماشا کنند ویاد بگیرند و تکالیف منزل را در کلاس در حضور معلم انجام دهند. بدین ترتیب معلم وقت بیش تری جهت تعامل با دانش آموزان و رسیدگی به دانش آموزان ضعیف پیدا می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید