سلام خانم حسینی نظرتون درمورداین مطلب چیه آیادرعددی مثل…

سلام
خانم حسینی نظرتون درمورداین مطلب چیه
آیادرعددی مثل 499037کوچکترین ارزش مکانی مربوط به عدد7 است یا0

———————————————-

کمترین ارزش مکانی رقم یکان در این عدد 7است
اگر میگفت کوچکترین رقم در این عدد چند است می گفتیم0

———————————————-

گفته ارزش،مکانی
نگفته ارزش،عددی
۷کمترین ارزش،مکانی و داره

———————————————-

سلام
کوچکترین نه . کم ارزش ترین رقم ، رقم ۷ است.
کوچکترین رقم صفر است که در صدگان است.

———————————————-

سلام . چون اینجا اسمی از رقم نیورده پس کوچکترین یا کم ارزش ترین ارزش مکانی مدنظر هست که در اینجا اولین رقم از سمت راست یعنی مرتبه یکان ( ۷ ) می باشد .
اگر روی سوال اومده بود کوچکترین رقم دارای چه ارزش مکانی هست یا چه رقمی میشه در این صورت پاسخ 0 میشد و مرتبه صدگان

———————————————-

??

———————————————-

1091242663_260350

دیدگاهتان را بنویسید