برای هر رقم دو نوع ارزش وجود دارد : الف ) ارزش مطلق :…

برای هر رقم دو نوع ارزش وجود دارد :

الف ) ارزش مطلق : یعنی اینکه به طور مثال 4 به معنای تعداد اعضای چنین مجموعه ای است :                                                               (                                      )  

ب) ارزش مکانی : یعنی اینکه همان 4 ارزش واقعی اش هنگامی معلوم می شود که در یکی از مرتبه ها قرار گیرد  ( مرتبه ی یکها ، مرتبه ی ده ها ، … )

به عبارت دیگر ارزش مکانی 4 در عدد 453 ، چهار صد و در عدد 499037 ، چهار صد هزار تاست .

توجه : در هر عدد اگر یکی از رقم ها 0 باشد ، کمترین ارزش مکانی مربوط به رقم  ( 0 ) است . مثلا در عدد بالا بیشترین ارزش مکانی را 4 و کمترین ارزش مکانی را ( 0 ) دارد .

ا

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید