چرا زبان موجودی زنده معرفی شده؟

چرا زبان موجودی زنده معرفی شده؟

———————————————-

چون زبان هم مانندماانسان هادوره های رشدگوناگون دارد. خامی وپختگی دارد. بیمارمی شود. نیازمندپرستاری است. ونهایتامرگ ونیستی

———————————————-

سپاسگزارم

———————————————-

ماناوپویاباشید!

———————————————-

چون همانند موجودات زنده روزی به وجود می آید و در طول زمان تغییر میکند و اگه کسی به اون زبان صحبت نکنه ممکنه اون زبان از بین بره

دیدگاهتان را بنویسید