#پ_2165 #کسرها_رسم_شکل #تئوری #مشترک_کلیه_پایه_ها…

#پ_2165

#کسرها_رسم_شکل

#تئوری

#مشترک_کلیه_پایه_ها

#حالت_اول_ضرب

#ضرب_کسرهای_کوچکتر_از_واحد

در این صورت یک مستطیل رسم کرده

روی یک ضلع را به اندازه مخرج کسر اول تقسیم بندی کرده و به اندازه صورت رنگ کنید.

ضلع دوم را به اندازه مخرج کسر دیگر تقسیم بندی کنید و باندازه صورت رنگ کنید

جاهایی که دوبار رنگ می شود جواب است.

#حالت_دوم_ضرب

#ضرب_کسرهای_بزرگترازواحد

در این حالت که به آن ضرب مساحتی هم گفته می‌شود یک عدد را روی یک ضلع و عدد دوم را روی ضلع دیگر نشان می دهیم.

با تقسیم بندی مناسب مستطیل هایی درست می شود. جمع مساحت تک تک مستطیل ها حاصل ضرب دو عدد است.

در این حالت می تواند هردو عدد مخلوط باشند یا یکی از آنها کسر کوچکتر از واحد باشد.

#حالت_سوم_ضرب

#ضرب_عدد_صحیح_در_کسر

فرض کنید هدف رسم شکل

4×1/3
باشد.

شکلی رسم کنید. آن را به 3 قسمت کنید

یک قسمتش را رنگ کنید.

این شکل را سه بار دیگر تکرار کنید یعنی کلا 4 شکل شود.

حال قسمت های رنگی را جدا کنید کنار هم بگذارید. درواقع باهم جمع می کنید

پس 4 قسمت رنگی داریم . و هر سه قسمت مساوی ( طبق توضیحات گفته شده) یک واحد کامل می شود.

یعنی

1/3+1/3+1/3+1/3=3/3+1/3= 4 /3

درضمن لزومی ندارد کلیه مثالها به یک صورت شکل کشیده شوند.

ادامه دارد…

@mahdiahmadileedari

@riazieducation96

دیدگاهتان را بنویسید