ببخشید لطفا در بیت زیر ترکیبها و نوع آن ها را مشخص کنید….

ببخشید لطفا در بیت زیر ترکیبها و نوع آن ها را مشخص کنید. ای مادر عزیز که جانم فدای تو قربان مهربانی و لطف و صفای تو

———————————————-

ببینید درسته مادر عزیز ترکیب وصفی و فدای تو و قربان مهربانی و صفای تو همه اضافی

———————————————-

سلام
جانم…یعنی جان من….ترکیب اضافی

———————————————-

فقط یک ترکیب تو این بیت وجود داره؟

———————————————-

ای مادر عزیز که جانم فدای تو
قربان مهربانی و لطف و صفای تو

مادر عزیز…ترکیب وصفی

جانم…جان من….ترکیب اضافی

فدای تو…ترکیب اضافی

قربان مهربانی…ترکیب اضافی

صفای تو….ترکیب اضافی

پنج ترکیب….

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید