اپلیکیشنی داریم که جهت پیشبرداهداف آموزشی جامعه وخدمت…

اپلیکیشنی داریم که جهت پیشبرداهداف آموزشی جامعه وخدمت رسانی اقتصادی به معلمین واساتیدگرامی تهیه شده ودردنیای مجازی به 2صورت فعالیت دارد1-آفلاین :دراین روش استادتدریس خودرافیلمبرداری وضبط مینمایدومجموعه ماآنراداخل پوشه مربوط به استادقرارمیدهدودانش آموزازطریق دانلودبه مطلب موردنظرخوداستفاده میکندوهزینه اش اتوماتیک واردکیف پول معلم میشور2-آموزش آنلاین :دراین روش دانش آموزبا معلم مربوطه تماس حاصل میکندوتصویری براش درس داده میشه وهزینه تدریس به صورت آنلاین هم به حساب معلم واریزمیشود(کیف پول)
حالا هرکدام ازاساتیددرهمه رشته ها وهمه دوره ها دعوت به همکاری داریم

دیدگاهتان را بنویسید