آموزگاران بزرگوارو همکاران مهربان…. اگرلذت ادبیات فارسی…

آموزگاران بزرگوارو همکاران مهربان…. اگرلذت ادبیات فارسی رابه بچه هابچشانیم. خدمت بزرگی هم چون فردوسی حکیم انجام داده ایم… خیال ورزی رادرآنها بارورکنیم

———————————————-

???????

———————————————-

ممنون ازنگاه روشنتان???

———————————————-

??

———————————————-

1139485125_272060

———————————————-

بالای گروه پین شده

———————————————-

ممنون خیلی بالاتر

دیدگاهتان را بنویسید